گزارشی از انشعاب های دورن جریان فتنه

 

شنیده شده بعد از شکست استراتژی فضای تند سیاسی سران فتنه (سیاست های خیابانی ) دور جدیدی از تحرکات جریان فتنه آغاز گردیده است.

به گزارش«جوان آنلاین» ،گفته می شود رویکرد و دیدگاه های چند گانه و مواضع مختلفی در جریان فتنه بروز کرده است ، که به احتمال قوی جریان فتنه را به چند شاخه منشعب خواهد نمود .

گروه اول : شاخه خارج نشینان تحت حمایت مستقیم آمریکا که معتقد به تند نگه داشتن فضا تا مقطعی است که امکان پیروزی طرح های آمریکا مهیا گردد و عقب نشینی را از دست دادن فضایی می دانند که بعد از سی سال توانسته اند اجرایی نمایند .

آمریکا این شاخه را با تمام قدرت حمایت نموده و تمام امکانات نرم افزاری خود را در اختیار این گروه قرار داده است .

گروه دوم : شاخه مردگان سیاسی است ( سران داخلی فتنه) که در اثر تکرار خود ( بیانیه های ومصاحبه های کور وبی اثر وغیر جاذب ) در وضعییت انفعال سیاسی قرار گرفته اند. این گروه همچنان بر محوریت خود در رهبری جریان فتنه در قالب روش سنتی بیانیه ، مصاحبه وسخنرانی تاکید دارند و انزوا و ریزش 5/99درصدی هواداران یا رای دهندگان را باور ندارند .

آمریکا این طیف را به عنوان شاخه تاثیر گذاران داخل می شناسد و سعی دارد به نوعی این مردگان سیاسی را احیا واز پتانسیل اسمی آنها بهره برداری نماید

گروه سوم : دگر اندیشان عافیت طلب داخلی که معتقدند با ورود بازیگران جدید می توان جریان فتنه را در ابعاد ورویکرد های دیگری اعاده کرد (این شاخه خودرا از شاخه مردگان سیاسی جدا نموده و همگام با طرح های آمریکا ، وظیفه برقراری تعامل ، همزیستی ، امتیاز گیری و حضور در معادلات سیاسی را تعقیب می نماید )

آمریکا با حمایت از این شاخه بدنبال پروژه کارآمدی آنها بوده و به عنوان یک جریان سرنوشت ساز در صدد است خلاء هایی که بواسطه به میدان آمدن همه اپوزسیون در فرایند سیاسی نظام بوجود آمده وتمام نیروها را به خطر انداخته است را پر نماید .
ناظران مطلع سیاسی بر این عقیده هستند که آمریکا از هر سه گره بهره برداری می نماید و با استفاده از حلقه های تروریستی و تحریم های بین المللی ، بدنبال این است که جنگ نرم خود را در ابعاد مختلف در ایران پیاده نماید.