ارمغان آزادی زنان در آمریکا

 

سایت شبهه نوشت: در حالی که آمریکا به بهانه‌ی برقراری امنیت به سایر کشورها لشکرکشی می‌کند، قادر به برقراری حداقل امنیت اجتماعی در داخل کشور نمی‌باشد.

خلق و خوی وحشی‌گری و آمار ناهنجاری‌های اخلاقی و رفتاری چنان در آمریکا گسترش یافته که به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. لذا وحشت از آزار جنسی، جامعه‌ی زنان آمریکایی را فرا گرفته است!

بر اساس گزارشات مستند، در آمریکا هر دو دقیقه یک زن مورد تجاوز قرار می‌گیرد. در واقع در هر روز 720 زن و یا در سال 262.800 زن مورد تجاوز قرار می‌گیرند که تعداد قربانیان برابر است با هر 1000 زن، 17 نفر!

لازم به ذکر است که ارقام مذکور فقط اختصاص به مواری دارد که بر اساس شکایت و یا گزارش در مراکز قانونی (پلیس، دادگاه و ...) به ثبت رسیده است. و حال که مقامات اذعان دارند که دختران و زنان بسیاری به خاطر ترس از آبرو، بر هم خوردن زندگی شخصی، ترس از مطرح شدن نامشان در اداره‌ی پلیس یا محاکم قضایی به خاطر ارتکاب جرم‌های قبلی و ...، از شکایت و یا گزارش خودداری می‌کنند. و بنا بر برخی گزارشات، تعداد این عده به مراتب از تعداد به ثبت رسیده‌ها بیشتر است!

چنان چه سایر اخبار مستمر بیانگر است، فرهنگ تجاوز به زنان، دختران و حتی کودکان، از سطح افراد لاابالی، بی‌کار، معتاد و مست به سایر اقشار جامعه نیز نفوذ کرده است، چنان چه هر روز اخبار و گزارشات بسیاری از آزار و اذیت جنسی توسط اساتید، پزشکان، روحانیون کلیسا، پلیس و ... منتشر می‌گردد!