رجانیوز:
جدیدترین شواهد تغییر فاز افراطیون در دانشگاه‌ها

 

جریان حامی موسوی که به صورت عمده در طیف غیر دانشجویی علامه و کانون های فرهنگی در دانشگاه ها فعالیت می کند سعی در متشنج کردن جو دانشگاه در قالب فعالیت نشریه های زنجیره ای را دارد.

خبرنامه دانشجویان ایران نوشت؛ هدف اصلی این نشریات زنجیره ای دانشگاه های مهمی چون تهران و اصفهان و همدان برای یارگیری و احیای پایگاه دانشجویی است.

اعضای اصلی طیف غیر دانشجویی دانشگاه صنعتی اصفهان سرحلقه اغتشاشات پس از انتخابات بودند اقدام به دریافت مجوز برای راه اندازی چند نشریه با عناوین "کیان "، "آلام " و "هفت نون " کرده اند.

این افراد قصد دارند تا با عنوان جذب نیرو برای نشریه اقدام به یارگیری و برگزاری جلسات محفلی در جهت زنده نگه داشتن ظرفیت طیف غیردانشجویی علامه در دانشگاه کنند.

نشریه "دنیای تصویر " که در حدود دو سال به دلیل تخلفات گسترده تعلیق بوده است، در آخرین روزهای سال 1388 رفع تعلیق شد.

رفع تعلیق عاملی شد تا اعضای این نشریه به همین بهانه اقدام برگزاری جشنی با حضور بهاره رهنما و فرزاد حسنی کردند.

گردانندگان این نشریه که گرایش های سکولار مآبانه و غیر دینی دارند، در جشن رفع تعلیق که به کشف حجاب کامل چندین مورد منجرشد، نیز خواسته های خود را اعلام کردند.

از سوی دیگر کانون های شعر و ادب دانشگاه علوم پشکی همدان نیز که به علت تنش زایی در دانشگاه 2 سال تعلیق شده بود در حالی مجددا در انتهای سال 88 رفع تعلیق شد که در جلسات خود به اهانت و سخره گرفتن مقدسات مشغول است.

دانشجویی به نام "م " در اولین جلسه کانون شعر و ادب با خواندن شعری اقدام به توهین نسبت به رهبر معظم انقلاب کرد.

"م " از فعالین در عرصه اغتشاشات دانشگاه علوم پزشکی همدان در حوادث پس از انتخابات بوده است که در نشریه ای که متعلق به طیف غیر دانشجویی علامه در دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده است با نوشتن مطلبی با عنوان "انگل ها چادر می پوشند " به طور علنی به حجاب توهین کرده بود.

به نظر می آید پس از شکست حامیان موسوی در دانشگاه و عدم توانایی در جذب و از دست دادن نیرو، سرحلقه های اغتشاشات در دانشگاه‌ها به سمت فعالیت فرهنگی و جذب نیرو در نشریات رفته اند.

اما آنچه جای تأمل دارد غفلت شوراهای فرهنگی و هیئت های نظارت بر نشریات دانشگاه ها است که به رفع تعلیق نشریات سابقه دار و نیز ارائه مجوز به افراد شناخته شده حامی موسوی که سعی در ایجاد التهاب در جو آرام دانشگاه ها را دارند، است.

شایان ذکر است تساهل بیش از حد و نیز سهل انگاری مسئولین باعث شد تا گردانندگان نشریات وابسته به طیف غیردانشجویی علامه در دانشگاه امیر کبیر به ساحت مقدس ائمه اهانت کنند