عکس: یک زن در برابر یک ارتش

 

این زن به تنهایی در کرانه باختری مانع از حرکت یک گروهان شده است .