خوش آندم سر بدرگاه تو بودن                  صفا دارد خدایا با تو بودن