واقعاً خسته شدم مگه خودتون پدر و مادر ندارین؟ (خبر ویژه)

رضا ربع پهلوی پسر ناکام محمدرضا پهلوی با لحنی التماس آمیز از رسانه ها خواست که دیگر درباره ستم ها و خیانت های پدرش از وی سؤال نکنند. وی می گوید واقعا از این سؤال خسته است و دیگر نمی خواهد درباره والدینش توضیح دهد!
شاهزاده ناکام در گفت وگویی در آلمان درباره این پرسش که «چرا نتوانسته اید نیروهای اپوزیسیون را گرد آورید؟ آیا دلیل عدم حمایت آن نیروها این نیست که شما با گذشته و زمانی که پدرتان مسئولیت داشته برخورد نکردید» گفت: من برخورد کرده ام، نه یک بار نه دو بار. با احزاب، چهره های سیاسی. حالا اگر به اندازه کافی شنیده نشده، بیشتر امر ابزاری و علی حده ای است. اینها به کنار، من از شما یک سؤال طرح کنم. آیا شما خوشتان می آید که قضاوت من از شما بر مبنای عملکرد والدینتان باشد؟
به گزارش گویا نیوز، وی در پاسخ این اشکال که «ولی شما معرف یک نظام هستید»، از نظام سلطنتی دفاع کرد و گفت: نظام پادشاهی یک نظام است. نظام را می خواهید محکوم کنید به خاطر عملکرد خاص یکی از نمایندگانش در یک دوره زمانی؟ اگر کل سلطنت را می شود محکوم کرد، همان طور من هم می گویم نظام جمهوری که شما می گویید بد است.
رضا ربع پهلوی اگرچه با حمله به فرهنگ ایرانی مدعی شد «ذات جامعه دیکتاتورطلبی در دیکتاتورسازی است» در عین حال با این اشکال مواجه شد که «ولی نظام پادشاهی، یک نظام دیکتاتوری بود» و گفت: «خوب من هم همین را دارم می گویم(!) شما مرا براساس افکار خودم قضاوت کنید یا اینکه فکر می کنید به شکل ژنتیکی بنده تفکرات و سیاست و شرایط زمان پدرم را به ارث برده ام؟ راستش را بخواهید من 30سال است که باید جواب این سؤال را بدهم. واقعا دیگر خسته شده ام. بنده پنجاه سالم است... 30سال است که راجع به گذشته اظهارنظر کرده ام. این را هم قبول کنید که فرهنگ ما سلطنت طلب دوآتشه است(!) یک دقیقه نمی آید یک خط از حرفی که یک کمونیست می زند را بخواند. این برخورد بسیار عقب افتاده و ابتدایی است. با این نوع برخورد نشان داده ایم که اصلا تمدنش را داریم.»
وی علاقه اش به جنبش سبز را از آن جهت دانست که سؤالاتی از جنس آنچه گفته شد و از سوابق نمی پرسد: به این خاطر است که من می گویم جریان سبز پیش داوری ندارد.
رضا پهلوی توضیح نداد که اگر قرار باشد پاسخگوی نظام سلطنتی و عملکرد پدر و پدربزرگ و مادرش نباشد و با این عناصر فاسد شناخته نشود یا درباره اموال و دارایی های کلانی که به واسطه غارت ملت توسط خانواده، پدرومادر و پدربزرگش به وی رسیده و از کشور خارج شده، از او سؤال نشود، دیگر کدام وجه مشخصه برای وی باقی خواهد ماند.