گروهک های داخلی بانی فتنه سبز که در راهپیمایی بی سابقه 22بهمن تودهنی بزرگی از ملت ایران خوردند، برای خالی نماندن عریضه از حضور آگاهانه مردم در این راهپیمایی تشکر کردند!
در بیانیه ای که با امضای حزب مشارکت صادر شده، آمده است: کیست که نداند تفاوت چشمگیر حاضران در راهپیمایی امسال ناشی از حضور گسترده اعضا و حامیان جنبش سبز بوده است. این در حالی است که جمعیت راهپیمایی 22 بهمن، همیشه ترکیبی از جناح های مختلف وفادار به آرمان های انقلاب اسلامی بوده است که بسیاری از آنها در زمره حامیان جنبش سبز هستند.
شکوری راد عضو مرکزیت مشارکت هم در توجیهی جالب توجه از شکست افراطیون نوشت: سبزها آمدند اما هویت خود را آشکار نکردند. برخی به خاطر اینکه 22 بهمن را روز وحدت می دانستند و نه ابراز اختلاف، برخی برای پرهیز از خشونت و برخی نیز از سر ترس و بیم برخورد و بازداشت.
گفتنی است ذیل بیانیه منتشره حزب مشارکت در سایت نوروز، این کامنت های خوانندگان جلب توجه می کند: «کوچه علی چپ هم عالمی داره، نه؟»، «امیدواری و حفظ روحیه خیلی پز خوبی است»، «جنبش سبز در روز قدس و 22 بهمن را باید آسیب شناسی کرد. چگونه از سر درگمی جلوگیری کنیم؟ آیا شرکت در راهپیمایی های دولتی ]!؟[ همیشه درست است؟» و «الحق که شما گروهی پررو و زیاده خواه هستید» و «در مغازه رنگرزی حزب مشارکت، ما سبزها را به زرد تبدیل کرده اند» و...
گفتنی است اعضای مرکزیت حزب مشارکت در بازداشت به سر می برند و یکی از آنها فاش کرده است که بیانیه های این حزب در لندن تهیه شده و از همان جا روی سایت های نوروز، بالاترین، جرس و کلمه می رود.