رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: دیپلرئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا: دیپلماسی بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران است

دریادار مایکل مولن تلاش های دیپلماتیک را بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران دانست.
خبرگزاری رویترز گزارش داد: دریادار «مایکل مولن» در نشستی که روز یکشنبه در دانشگاه «کلمبیا» در نیویورک برگزار شده بود اعلام کرد که تلاش های دیپلماتیک، بهترین راهی است که هم اکنون می توان برای موضوع هسته ای ایران به کار برد.
به گزارش فارس وی با اشاره به گزینه حمله نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران اعلام کرد که درباره گزینه حمله به ایران نگران هستم چرا که واضح است حمله به ایران پیامدهای ناخواسته ای را به دنبال دارد.
دریادار مولن تأکید کرد که راه حل های دیپلماتیک، تعامل و تحریم همگی به نظر باید به گونه ای باشد که منجر شود ایران نظر خود را درباره راهی که پیش گرفته است تغییر دهد.
وی تصریح کرد: ما در پنتاگون در تمامی زمان ها احتمالات ]در خصوص ایران[ را بررسی می کنیم و به طور قطع، از نظر نظامی، گزینه هایی برای رویارویی با تهدید هسته ای ایران وجود دارد.
مولن مدعی شد که نگرانی وی از دستیابی ایران به قابلیت تسلیحات هسته ای این است که کشورهای دیگر منطقه نیز به دنبال تسلیحات هسته ای خود بروند.
وی ادامه داد: من نگران هستم که کشورهای دیگر منطقه نیز سپس به دنبال تسلیحات بروند، در واقع من می دانم که آنها نیز به دنبال تسلیحات هسته ای خواهند رفت که این امر یک پیامد بسیار بد است.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که حمله نظامی به ایران مسیر طولانی را خواهد پیمود تا برنامه هسته ای ایران را به حالت تعلیق درآورد اما این مسئله در حال حاضر به عنوان آخرین گزینه مطرح است.
وی تأکید کرد: حمله نظامی درخواست من نیست، بلکه درخواست رئیس جمهور خواهد بود اما از نقطه نظر من، در حال حاضر آخرین گزینه، حمله به ایران است.
ماسی بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران است

دریادار مایکل مولن تلاش های دیپلماتیک را بهترین راه حل موضوع هسته ای ایران دانست.
خبرگزاری رویترز گزارش داد: دریادار «مایکل مولن» در نشستی که روز یکشنبه در دانشگاه «کلمبیا» در نیویورک برگزار شده بود اعلام کرد که تلاش های دیپلماتیک، بهترین راهی است که هم اکنون می توان برای موضوع هسته ای ایران به کار برد.
به گزارش فارس وی با اشاره به گزینه حمله نظامی علیه تأسیسات هسته ای ایران اعلام کرد که درباره گزینه حمله به ایران نگران هستم چرا که واضح است حمله به ایران پیامدهای ناخواسته ای را به دنبال دارد.
دریادار مولن تأکید کرد که راه حل های دیپلماتیک، تعامل و تحریم همگی به نظر باید به گونه ای باشد که منجر شود ایران نظر خود را درباره راهی که پیش گرفته است تغییر دهد.
وی تصریح کرد: ما در پنتاگون در تمامی زمان ها احتمالات ]در خصوص ایران[ را بررسی می کنیم و به طور قطع، از نظر نظامی، گزینه هایی برای رویارویی با تهدید هسته ای ایران وجود دارد.
مولن مدعی شد که نگرانی وی از دستیابی ایران به قابلیت تسلیحات هسته ای این است که کشورهای دیگر منطقه نیز به دنبال تسلیحات هسته ای خود بروند.
وی ادامه داد: من نگران هستم که کشورهای دیگر منطقه نیز سپس به دنبال تسلیحات بروند، در واقع من می دانم که آنها نیز به دنبال تسلیحات هسته ای خواهند رفت که این امر یک پیامد بسیار بد است.
رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا گفت که حمله نظامی به ایران مسیر طولانی را خواهد پیمود تا برنامه هسته ای ایران را به حالت تعلیق درآورد اما این مسئله در حال حاضر به عنوان آخرین گزینه مطرح است.
وی تأکید کرد: حمله نظامی درخواست من نیست، بلکه درخواست رئیس جمهور خواهد بود اما از نقطه نظر من، در حال حاضر آخرین گزینه، حمله به ایران است.