کیهان:

به دنبال شکست سهمگین جبهه ضدانقلاب در مقابل حماسه باشکوه 22 بهمن، گروهک های مذکور به جان هم افتاده اند و اغلب با لحن تحقیر و تمسخر و نفرین با هم دیالوگ! می کنند.
پایگاه اینترنتی ایران لیبرال در تحلیلی به قلم رامین کامران ضمن حمله به موسوی، کروبی و مهاجرانی تلاش کرد مسئولیت شکست سنگین جبهه استکبار در 22 بهمن را صرفا متوجه این عده کند. ایران لیبرال می نویسد: از 22 بهمن صدای شکوه و شکایت همه مخالفان بلند است. باید بدون معطلی وضعیت را ارزیابی کرد و درس گرفت وگرنه سرحرف های نامعقول باز خواهد شد و روحیه مبارزان آسیب خواهد داد. رهبران تسخیری جنبش این بار تکانی به خود داده بودند تا از حرکت جنبش عقب نیفتند. آنها بعد از نرمش نشان دادن در برابر نظام که منکرش شدند، خط و نشان کشیدند که به میدان خواهیم آمد و دستورالعمل هایی هم صادر کردند که به گوش همه رسید. روش پیشنهادی آنها مثل کمدی های وودی آلن بود تا مبارزه سیاسی. قرار بود مخالفان، خود را به شکل حزب اللهی درآورند و بروند در محور تجمع در میدان آزادی تا آنجا شعار الله اکبر سردهند! بسیار ممنون! حزب اللهی در مملکت کم بود، تقلبی اش را هم به بازار فرستادید؟ نتیجه اینکه مخالفانی هم که رفتند جزو طرفداران نظام شماره شدند و به دلیل ناآشنایی و هیئت و هیبت این طوری، احتمالاً از همدیگر ترسیدند و بازگشتند. آفرین به این درایت! خوب است که یکیشان هم در دوره جنگ نخست وزیر بوده، باید گفت شما به جای مبارزه با حکومت سعی کنید تقویتش کنید بلکه این طوری به درد مخالفان بخورید.
این سایت ضد انقلابی اضافه کرد: روحیه را نباید از دست داد. مشکل اصلی ابهام در استراتژی است که از انتخاب نامناسب رهبری جنبش برخاست. این دوقلوها ]موسوی و کروبی[ و نمونه های کوچک تر آنها که در فرنگ می پلکند، با گزینش استراتژی درست به حاشیه میدان رانده خواهند شد. آنها با تاکتیک مضحک خود همه را گرفتار کردند. «بروید قاطی حزب اللهی ها بشوید و شعار الله اکبر بدهید»! چنین سخنی فقط می توانست از ذهن بیمار آنها تراوش کند وگرنه کسی که در فکر مبارزه درستی است چنین توصیه های نامربوطی نمی کند، فکر می کند چگونه باید متمایز شد و ضربه زد نه اینکه چگونه با آنها مخلوط شد. بلایی که اینها با راهنمایی مسخره شان بر سر تظاهرات 22 بهمن درآوردند، می خواهند بر سر تمام جنبش بیاورند. قابلیت آنها معلوم شد و اگر همین یک درس درست آموخته شود، کافی است.