کیهان:

 یک ضد انقلاب قدیمی اعلام کرد توهم سقوط جمهوری اسلامی در 22بهمن، توهم «خارج نشین های جدید» بود وگرنه قدیمی ها دیگر دچار چنین توهماتی نمی شوند.
حسین باقرزاده از اعضای گروهک منافقین در سایت ایران امروز نوشت: مصاف 22بهمن یک شکست در برابر جمهوری اسلامی بود. کسانی به توهم سقوط رژیم در 22بهمن دامن زدند و امیدهای کاذبی ایجاد کردند. اکنون کاسه کوزه های شکست بر سر خارج نشین ها شکسته می شود اما اغلب اینان از خارج نشینان «جدید» بوده اند. بسیاری از قدیمی ها این قدر تجربه داشتند که گرفتار توهماتی از این قبیل نشوند.
عضو مرکزیت منافقین که تا چند سال پیش با نشریات زنجیره ای مدعی اصلاحات همکاری داشت، همچنین با اقتباس از دستور جدید وزارت خارجه اسرائیل مبنی بر ترک اردوکشی خیابانی و رفتن به سراغ نافرمانی مدنی خواستار تدبیر نافرمانی مدنی شده و سپس می نویسد: جهان ]جبهه استکبار[ به جنبش امید بسته بود که کار جمهوری اسلامی ایران را از درون بسازد اما اکنون که غرب احساس می کند در آینده نزدیک نمی توان به جنبش و تغییر از درون امید بست، به سهم خود وارد عمل شده است. شدت لحن مقامات غربی به خصوص در روزهای اخیر و جولان های دیپلماتیک آمریکا در خاورمیانه تصادفی نیست. غرب در چند ماه اخیر که جنبش رو به اوج بود، کمی حالت صبر و انتظار پیشه کرد اما حال که رژیم به قدر قدرتی خود می نازد، غرب دیگر دلیلی بر ادامه صبر و انتظار نمی بیند. رژیم ممکن است ضربه پذیری در داخل را کاهش داده باشد ولی همزمان با فشارهای تازه غرب روبرو خواهد شد.