کیهان :
برخی اخبار دریافتی کیهان حاکی از آن است که به هم ریختگی درونی جریان فتنه خصوصا در سطح سران پس از 22 بهمن شدتی روزافزون یافته است. بنابر گزارش های موجود اولین مشکل بوجود آمده در محافل اداره کننده فتنه این است که تقریبا همه این محافل اذعان دارند در 22 بهمن به جز یک طبقه شناخته شده ضد انقلاب کسی از مردم تهران به دعوت آنها به خیابان نیامد. برخلاف تبلیغات و سر و صداهای رسانه ای سران فتنه سبز اکنون کاملا به این باور رسیده اند که مشکل روز 22 بهمن «وجود فضای امنیتی» نبود چرا که به تعبیر یکی از این افراد «اصلا در میان مردم فضای امنیتی وجود نداشت» بلکه مشکل اصلی این است که طبقه متوسط رو به پایین که هیچ وقت به جریان سبز نپیوسته بود، طبقه متوسط و به بالا هم پس از 8 ماه دریافته است که عقلانیتی در این تحرکات وجود ندارد.
مطابق برخی گزارش ها مسئله دیگری که سران فتنه اکنون به آن اذعان دارند این است که اختیار تحرکات فتنه سبز اکنون کاملا به دست کانون های بیرونی و جریان های برانداز افتاده و به اصطلاح رهبران داخلی این جریان نقشی بیش از عروسک خیمه شب بازی ندارند. بنابر شنیده ها یکی از افراد اصلی جریان فتنه اخیرا گفته است: «در مرگ جنبش سبز همین بس که به جای موسوی اکنون مهاجرانی برای آن استراتژی تعیین می کند و موسوی هم چاره ای جز تبعیت ندارد».