قهوه با طعم فتنه

عصر شنبه علی افشاری، محسن سازگارا، اکبر گنجی و عبدالکریم سروش و چند مفلوک دیگر در پایتخت آمریکا دور هم جمع شدند. قهوه و شیرینی خوردند و گفتند و خندیدند. آن وسط ها کمی هم بحث و مذاکره کردند، درباره کشتی به گل نشسته فتنه، ته مانده های سبز اموی، سران فتنه، اینکه سهم هر کسی از توبره سیا چقدر است و الی آخر. البته نمی شود به این بیچاره ها خرده گرفت. آنها عضو و عمله اتاق فتنه هستند، بدون فکر هم مگر می شود فتنه کرد؟ فکر کردن هم هزینه دارد، سازمان سیا هم در این زمینه ها و هزینه ها کم نمی گذارد.
فقط بیچاره آنهایی که در داخل گوش به فرمان این حضرات واشنگتن و لندن نشین دارند. می گویند بروید، ما پشت سرتان هستیم و هوایتان را داریم. آنهم از کجا؟از واشنگتن و لندن!