استناد آژانس به اطلاعات سازمان های جاسوسی در تهیه گزارش علیه ایران

بازرس ارشد سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی از استناد آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش های خود علیه برنامه هسته ای ایران به اطلاعات سازمان های اطلاعاتی برخی کشورها خبر داد.
«یسری ابو شادی » بازرس ارشد سابق و کارشناس آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت: آژانس بین المللی انرژی اتمی در استنادات خود در رابطه با برنامه هسته ای ایران به اطلاعاتی که دستگاه های اطلاعاتی برخی کشورها تهیه می کرده اند استناد کرده است.
وی تاکید کرد: متاسفانه شاهد این مسئله بودیم که خود همین اطلاعات پس از دریافت از سوی این دستگاه ها به گزارش های آژانس اضافه می شده است.
ابوشادی افزود: برای بسیاری شگفت آور است که «اولی هاینون » معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش های سازمان های اطلاعاتی را به گونه ای ارائه می کرد که گویی اطلاعات آژانس است و البته همین اقدام نیز منجر به ایجاد اختلافات در آژانس شده بود.
وی در پایان تصریح کرد: من در ابتدا با این اطلاعات مخالف بوده و آنها را رد کردم؛ همانطور که این اطلاعات در گزارش های اولیه آژانس نیز در ابتدا استفاده نشده بود.
پیش از این نیز ابوشادی از نفوذ کامل سازمان جاسوسی آمریکا در تدوین گزارش های آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داده و گفته بود که آژانس اتمی بی چون و چرا دستورات این سازمان را در گزارش های خود اعمال می کند.