مقام فاطمه (س) بزرگترازمقام برخی انبیاء

مقام فاطمه (س) بزرگترازمقام برخی انبیاء

...بحثی که مربوط به جریان روز است وهمه ما باید از این بحث به عنوان بزرگداشت بی بی، مخصوصاً نسل جوان استفاده بکنیم این است که زن های عالم، زن های کامل، برجسته، بزرگ و بزرگوار خیلی اند؛ مثل اینکه مردان خیلی اند، امّا کسی که مثل علیّ بن أبیطالب بشود، کم است. زن های بزرگ و بزرگوار هم زیادند، امّا کسی مثل بی بی فاطمه بشود، کم است. یک وقتی امام (رض) می فرمود: جبرئیل برای هر پیغمبری که نازل نمی شد ! برای انبیای خاص نازل می شد. این که مرحوم کلینی (رض) در کتاب شریف اصول کافی نقل می کند: جبرئیل بر وجود مبارک فاطمه (س) نازل می شد، این نشانه آن است که مقام آن حضرت نسبت به برخی از انبیاء، بزرگتر و برجسته تر است. این نه برای آن است که زن های بزرگ در عالم کم اند ! اگر از علیّ بن أبیطالب تجلیل می شود، نه برای آن است که مرد های بزرگ در عالم کم اند ! مردان بزرگ در عالم خیلی اند، امّا علی خیلی بزرگ است. زنهای بزرگ هم در عالم خیلی اند، امّا فاطمه خیلی بزرگ است.
همین ابن أبی الحدید معتزلی که به حسب ظاهر سنّی است، در شرح نهج البلاغه می گوید: تاریخ قبل از طوفان نوح در دسترس نیست، ما نمی توانیم درباره قبل از طوفان سخن بگوئیم، ولی از طوفان به بعد تاریخش مدوّن است؛ تاریخ کافران، تاریخ مسیحی ها، تاریخ زرتشتیان، تاریخ یهودیان، تاریخ مسلمانها،تاریخ مردان با دین، تاریخ مردان بی دین، همه مشخّص است. نه در بین بی دین ها مردی به بزرگی علی آمد، نه در بین یهودی ها، نه در بین مسیحی ها، نه در بین زرتشتیها مردی به بزرگی علی آمد ! بعد هم می گوید: ما علی را از منظر جهانی وانسانی می بینیم. کاری کرد که نه مسلمان کرد، نه یهودی کرد، نه مسیحی کرد، نه زرتشت کرد، نه بی دین کرد، نه با دین کرد. علی، علی است !! در مورد علی یک چنین حرفی است که از طوفان نوح به بعد کسی همتای علی نیامد در هیچ ملّتی.
عظمت استثنائی فاطمه (س) در همتائی با امیر مؤمنان (ع)
در همه شئون و مراتب
این علی،هم سنگ و هم طراز فاطمه است. اگر کسی خواست ببیند فاطمه چه قدر مقام دارد، باید بگوید: همتای علی است. اگر درباره این بی بی سخن مطرح هست، برای آن است که او خیلی بزرگ است. جبرئیل برای هر پیغمبری نازل نمی شود و این بی بی وقتی مقام علمی اش روشن می شود که این دو تا خطبه ای که یکی در مسجد، یکی در منزل ایراد کرده اند، آن خطبه ها را ببینند، بعضی خطبه های نهج البلاغه را ببینند؛ خطبه های نهج البلاغه هم یکسان نیستند. بعضی ها عرشی اند، بعضی متوسطند. آن خطبه های عرشی نهج البلاغه را هم ببینند، عمیق ترین جمله های خطبه های عرشی نهج البلاغه را ببینند، آنگاه می فهمند آن بخش های عرشی خطبه های عمیق نهج البلاغه قبل از اینکه علیّ بن أبیطالب (ع) آن خطبه ها را بفرماید، لاأقل 25 سال قبلش همین بانو فرمود. یک خ طابه ای دارد که قابل درک است برای خیلی ها،اما یک خطبه ای دارد که آن به این زودی ها درک شدنی نیست.
مرثیه جگر سوز امیر مؤمنان (ع) پس از دفن حضرت زهرا (س)
خطاب به رسول خدا (ص)
وجود مبارک امیرالمؤمنین در مراسم تجهیز زهرا اشک ریخت. گفتند: چرا می نالی ؟ فرمود: من محرم ترین مرد نسبت به این بانو بودم. او تا الآن به من نگفت پهلویم یا بازویم ورم کرده است ! من الآن که زیر لباس داشتم غسلش می دادم، دستم به آن برآمدگی رسید !! در هنگام دفن آنطوری که در نهج البلاغه هست، رو کرد به قبر مطهّر پیغمبر (ص)؛ گفت: یا رسول الله ! برای من بسیار گران و سخت و تلخ است که این مصیبت را تحمّل بکنم: قلّ عن صف یّت ک صبر ی. ستنبّ ئک ا بنتک النّاز له ب ک السّر یعه اللحائ ق (1). یا رسول الله ! این دخترت که زود به شما ملحق شدند، تمام جریان سقیفه و غیر سقیفه را به عرض شما می رساندکه من هیچ کوتاهی نکردم، هرچه دستور دادی عمل کردم؛ فاحف ها السّئوال و استخب ره الحال(2). شما هم جریان را یکی پس از دیگری از این بانو سئوال بکنید. انسان که دردمند است، دردش را می گوید؛ یک مقداری سبک می شود.
بعد عرض کرد: یا رسول الله ! برای کوبیدن فاطمه (س) تنها هیئت حاکم قیام نکرد ! اینها مردم را هم شوراندند. همه جمع شدند، اجماع کردند تا زهرا را منزوی کنند. آن گزارشی که دخترت به عرض شما می رساند این است که: ل تضافر الامّه علی هضم ها (3). تنها از دولت بر نمی آمد که زهرا را منزوی کند، تنها از ملّت ساخته نبود که زهرا را منزوی کند. این دولت با آن ملّت، این ملّت با آن دولت؛ اینها اجماع کردند که زهرا را منزوی کنند. می بینید سخن از فدک نیست ! شخصیّت فاطمه کسی بود که تا همه جمع نمی شدند، نمی توانستند او را منزوی بکنند. گرچه نتوانستند، ولی بالأخره برای انزوای او همه تلاش کردند. یکی گفت: آتش بیاور، یکی گفت: آتش بزن، یکی گفت غ لاف شمشیر بیاور، یکی گفت غ لاف شمشیر بزن، یکی گفت فدک را بگیر. یکی گفت ... ؛ همه جمع شدند:ب تضافر الامّه علی هضم ها.
آگاهی جامعه پس از روشنگری های حضرت زهرا (س)
این که به حضرت امیر (ع) پیشنهاد دادند که فاطمه یا شب گریه کند یا روز، این نه برای آن است که مثلاً گریه حضرت زهرا (س) نمی گذاشت کسی بخوابد و باعث اذیّت است، اینها نبود. اینها چون مکرر از پیغمبر شنیدند که رضای زهرا، رضای خداست؛ غضب زهرا، غضب خداست. رضا و غضب فاطمه (س) رضا و غضب پیغمبر است؛ رضا و غضب پیغمبر، رضا و غضب خداست. اینها می گفتند: این همه گریه آن حضرت نشانه آن است که از ما ناراضی است. برای اینکه زن های مهاجر و انصار بعد از جریان سقیفه وقتی رفتند، حضرت خطبه دوّم را خواند. این خطبه دوّم خیلی فولادین است. ببینید برای هر کلمه اش باید به لغت مراجعه کنید؛ این زن های مهاجر و انصار آمدند به مردهایشان گفتند، آنها دوباره برگشتند جبران کنند، فرمود: گذشت ! این خطبه دوّم و خطبه اوّل؛ که خطبه اوّل در مسجد، خطبه دوّم در منزل، این ها را بیدار کرد؛ فهمیدند که حضرت از آنها ناراضی است. گفتند: یک قدری نارضایتی اش را کم کند. سخن از گریه نبود ! می دانستند مقام این بی بی چیست.
نفرین فاطمه (س)، سبب نزول بلائی غیر قابل جبران
ظاهراً مرحوم شیخ مفید نقل می کند وقتی بی بی (س) آمد و علیّ بن أبیطالب رابا آن وضع، با سر برهنه، زیر منبر، بالای سرش یک شمشیر دید؛ فرمود: خلّ ابن عمّی أو لأکش فنّ رأس ی ب الدّعاء، فرمود: دست از پسر عموی من بردارید وگرنه سرم را برای نفرین کردن برهنه می کنم؛ سخن از لرزش ستون مسجد نبود ! مرحوم شیخ مفید نقل می کند که وجود مبارک علیّ بن أبیطالب به سلمان فرمود: یا سلمان ! نّی أری جنبتی المد ینه علی تکف ها، سلمان ! همین که زهرا تصمیم به نفرین گرفت، من می بینم دو طرف مدینه دارد می لرزد، نه ستون مسجد !. اگر این عذاب بیاید، چه کنیم ؟ ! اگر این شهر زیر و رو بشود، چه کنیم ؟!اگر شما خطبه زینب کبری (س) را در کوفه قرائت کنید، می بینید بسیاری از جمله های بلند خطبه در بازار کوفه از خطبه نورانی فاطمه زهرا (س) گرفته شده.
مصیب های تلخ زهرا (س)، آغاز حوادثی ناگوار برای معصومان (ع)
اگر مرحوم صدرالمتألّهین (رض) در آن رساله شریفش می گوید: حسین بن علی را در سقیفه بنی ساعده شهید کردند، همین است: قت ل الحس ین بن علی ف ی سق یفه. او می گوید: اگر نبود آن آتش زدن یا آتش آوردن در خانه فاطمه، هرگز خیمه های بچّه های أبی عبدالله را به آتش نمی زدند.
سخنرانی آیت الله جوادی آملی (مدظلّه) در جمع اساتید و دانشجویان شرکت کننده در طرح ولایت و اقشار مختلف مردم دماوند به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) مسجد جامع دماوند ؛ 21/ 5/ 1381
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نهج البلاغه/ خ 202 -اصول کافی/ 2/ کتاب الحجّه/ باب مول د الزّهراء (س)
(2) نهج البلاغه/ همان،اصول کافی/همان (3) نهج البلاغه/ خ 202
خوان حکمت روزهای دوشنبه وپنج شنبه منتشر می شود

/ 0 نظر / 3 بازدید