بار مالی سنگین طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های قبل

بار مالی سنگین طرح‌های نیمه‌تمام دولت‌های قبل

 

شبکه ایران_ طبق آمار منتشر شده در نشریه برنامه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری مربوط به گزارش نظارتی طرح‌های عمرانی سال 1387، اعتبار لازم برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در سال 1387، معادل 638.8 هزار میلیارد ریال (حدود 64هزار میلیارد تومان) برآورد شده است.

اما نکته مهم آنکه از این اعتبار موردنیاز، 31.6 درصد برای تعهدات مربوط به طرح‌های قبل از برنامه سوم توسعه و 31.9 درصد هم متعلق به طرح‌هایی است که در طول برنامه سوم شروع شده است. در واقع بیش از 63 درصد از این اعتبارات فقط برای تعهدات مربوط به برنامه سوم و قبل از آن یعنی طرح‌هایی که قبل از دولت نهم اجرای آنها آغاز شده، بوده است. از این اعتبار فقط 7.4 درصد مربوط به طرح‌های شروع شده در سال 1384، 6 درصد مربوط به طرح‌های شروع شده در سال 1385، 3.9 درصد هم مربوط به طرح‌های شروع شده در سال 1386و 19.2 د رصد هم مربوط به طرح‌های جدید در سال 1387 است.

نکته دیگر آنکه بر اساس آمارگیری صورت گرفته در سال 1387، از مجموع یک هزار و 342 طرح نیمه‌تمام عمرانی، 615 طرح آن قبل از برنامه سوم و 727 طرح نیز در طی برنامه سوم آغاز شده است. در مجموع بیش از 50 درصد طرح‌های نیمه‌تمام مربوط به برنامه سوم و قبل از آن بوده که هرچند دولت نهم تاکنون بسیاری از آنها را با تخصیص بودجه به اتمام رسانده اما با این وجود برای اتمام آنها هنوز بیش از 40 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

این حجم عظیم طرح‌های نیمه‌تمام در حالی است که در 4سال فعالیت دولت نهم (1384 تا 1387) میزان بودجه عمرانی کشور به بیش از 63هزار میلیارد تومان رسید که 8/2برابر 4سال دولت هشتم بود. دولت نهم با افزایش بودجه عمرانی توانست بخش قابل توجهی از طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت قبل را که دارای توجیه اقتصادی مناسب بودند، به اتمام برساند و صدها پروژه عمرانی نیز در مناطق محروم کشور اجرا کند.


بدین ترتیب مشخص است که با وجود رشد چشمگیر بودجه عمرانی در دولت نهم نسبت به دولت قبل و تلاش برای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی، صدها پروژه عمرانی نیمه‌تمام نیز از دولت‌های قبل به دولت نهم به ارث رسید. در حالی که مدیران دولت‌های قبل، طرح‌های عمرانی آغاز شده در دولت نهم (که بسیاری از آنها هم به پایان رسیده‌اند) را غیرکارشناسی می‌خوانند، نسبت به تحمیل بالغ بر 40هزار میلیارد تومان هزینه به دولت نهم برای پایان بردن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی دولت‌های قبل، سکوت اختیار می‌کنند. این در شرایطی است که یکی از علل نیمه‌تمام ماندن این طرح‌ها، توجیه ضعیف اقتصادی و فنی آنها بوده که در سالیان بعد، اجرای آنها را دشوار ساخته است.

/ 0 نظر / 3 بازدید